هنوز چند روزی از روز جهانی کودک ، روز شادی شکوفه ها نگذشته که پرواز الهام قلب هایمان را تکان داد. و اکنون در غم از دست دادن شکوفه ی نو رسیده الهام شیبانی یکی از اعضای خوب مرکز به سوگ می نشینیم.