آقای حسین تولّایی در تاریخ 94/9/15 در مرکز قرچک 2 حضور داشتند.